Pokemon 1

  • Type:
  • Faiblesse:
  • Vie:
  • Attaque:

Pokemon 2

  • Type:
  • Faiblesse:
  • Vie:
  • Attaque: